Blog

Dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami przy pracy

20.06.2015
Dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami przy pracy

Uległeś wypadkowi przy pracy, a Twój pracodawca odmawia sporządzenia protokołu powypadkowego – poniżej znajdziesz odpowiedź co możesz w takiej sytuacji zrobić.

Odmówienie przez pracodawcę sporządzenia protokołu powypadkowego nie zamyka Twojej drogi do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Możesz wystąpić z pozwem do sądu rejonowego właściwego dla siedziby pracodawcy o ustalenie wypadku przy pracy. W pozwie takim należy zawnioskować dowody w postaci zeznań świadków, oględzin miejsca z wypadku, opinii lekarskich itp. Pozew taki jest zwolniony z opłat sądowych. Nie ponosisz też kosztów zleconych przez sąd opinii sądowo – lekarskich.

Co w przypadku, gdy uległeś wypadkowi przy pracy, a powołany przez Twojego pracodawcę zespół powypadkowy uznał w protokole powypadkowym zdarzenie za wypadek przy pracy, lecz bezzasadnie zarzucił, że przyczyniłeś się do wypadku przy pracy, poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy?

W takiej sytuacji możesz wystąpić do Sądu o sprostowanie treści protokołu powypadkowego. W pozwie takim również należy zawnioskować dowody tj. przesłuchanie stron, zeznania świadków, oględziny miejsca wypadku, opinie sądowo – lekarskie i opinie biegłego ds. bhp. Również i w tym przypadku pozew nie podlega opłacie sądowej.

Pojęcie wypadku, oraz rodzaje świadczeń należnych poszkodowanemu przy pracy, reguluje przepis art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.). Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Tryb postępowania powypadkowego określa natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (t. j. Dz. U. z 2009 r., nr 105, poz. 870).

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy powoduje, że w istotny sposób poprawia się sytuacja ekonomiczna poszkodowanego. Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy jest znacznie wyższa, niż renty z ogólnego stanu zdrowia. Gdyby skutkiem wypadku przy pracy była śmierć pracownika, to wówczas członkom najbliższej rodziny zmarłego przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika, którego wysokość może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poszkodowanym, którzy doznali trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania. Wysokość odszkodowania zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu ustalanego przez lekarza orzecznika ZUS.

Uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, nie pozbawia ubezpieczonego, a także jego rodziny możliwości dochodzenia świadczeń określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Do świadczeń tych należą: zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu, renta uzupełniająca, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, oraz odszkodowanie (art. 444, 445 i 446 kodeksu cywilnego).

Roszczenie o ustalenie wypadku przy pracy czy sprostowanie treści protokołu powypadkowego, nie ulega przedawnieniu.

Autor: